WAT DOET DE ADVOCAAT

Rechtsdomein Overheid & Bestuur Overheid & BestuurOverheid & Bestuur

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert particulieren en rechtspersonen (maatschappelijke organisaties, instellingen in de gezondheidszorg en ondernemingen) omtrent hun positie ten opzichte van de overheid en staan hen bij in zowel bestuursrechtelijke als civiele procedures. Conflicten met de overheid behoren tot de hardnekkigste die er zijn. Zonder uitzondering staat de gemiddelde burger en/of ondernemer in die conflicten op vijf-nul achterstand. De overheid is namelijk beter op de hoogte van haar eigen regels. Ook heeft de overheid meer middelen om haar vermeende gelijk af te dwingen. Daarnaast beroept de overheid zich er vaak op dat zij negatieve precedentwerking behoort te vermijden, zodat ook het kleinste geschil tot in hoogste instantie koste wat het kost wordt uitgevochten.

Toezicht en Handhaving

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) bevoegdheden van toezichthouders; (b) last onder dwangsom; (c) last onder bestuursdwang; (d) bestuurlijke boete; (e) stillegging; (f) invordering en kostenverhaal; (g) intrekking van besluiten; (h) legalisatie; (i) gedogen; (j) praktische begeleiding van handhaving; (k) opstellen van handhavingsbeleid; (l) BIBOB; (m) bevelen bij bodemverontreiniging; (n) milieu-strafrecht

Lees verder
Ruimtelijke Ordening

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) bestemmingsplan; (b) omgevingsvergunning (bouw, aanleg, sloop, monumenten, kap); (c) WABO-projectbesluit; (d) externe veiligheid; (e) Flora- en faunawet; (f) natuurbescherming; (g) watertoets; (h) geur en geluid; (i) parkeren; (j) Bouwbesluit; (k) Huisvestingswet; (l) splitsingsvergunning; (m) woonruimteonttrekking; (n) Wet voorkeursrecht gemeenten; (o) planschade; (p) exploitatieplannen; en (q) vergunning-vrij bouwen.

Lees verder
Environment and Planning

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) omgevingsvergunning (milieu); (b) omgevingsvergunning beperkte milieutoets; (c) MER-(beoordelings)plicht; (d) Activiteitenbesluit en maatwerkvoorschriften; (e) actualisering vergunningen en milieu-sanering; (f) handhaving: bestuursdwang, dwangsom, stillegging; (g) afvalstoffenrecht en EVOA; (h) externe veiligheid; (i) arbeidsomstandigheden / Arbo; (j) REACH; (k) luchtkwaliteit /emissies; (l) geluidshinder; (m) Flora- en faunawet; (n) lozingen / water; (o) natuurbescherming; (p) bodemverontreiniging; en (q) bouwstoffen.

Lees verder
Real Estate and Construction

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) projecten; (b) herstructurering; (c) gebiedsontwikkeling; (d) exploitatieovereenkomsten; (e) publiek-private samenwerking (PPS); (f) samenwerkingsovereenkomsten; (g) realisatieovereenkomsten; (h) bouwgeschillen; (i) burenrecht; (j) erfdienstbaarheden; (k) arbitrage; (l) aanbesteding; (m) staatssteun; (n) koopovereenkomsten; (o) aannemingsovereenkomsten; (p) grondexploitatie; (q) Wet voorkeursrecht gemeenten; en (r) onteigening.

Lees verder
Retail and Consumer Goods

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN ondersteunt retail-ondernemers bij: (a) bestemmingsplannen om bedrijfsactiviteiten en uitbreidingen veilig te stellen; (b) bestemmingsplannen om de komst van concurrenten tegen te gaan; (c) vergunningen voor het oprichten of uitbreiden van winkelvestigingen; (d) vergunningen voor het in gebruik nemen van nieuwe winkelvestigingen; (e) vergunningen voor reclame-uitingen; (f) gemeentelijke parkeernormen en parkeereisen; (g) tijdelijke winkelvestigingen / popup stores; (h) beoordelen en opstellen van koop- en bouwcontracten; (i) beoordelen en opstellen van huurcontracten; (k) zondagopenstelling; (l) bezwaar- en beroepsprocedures tegen vergunningen van concurrenten; en (m) verkoop-evenementen.

Lees verder
Hotels and Leisure

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert en procedeert op de volgende terreinen: (a) Drank- en Horecawet; (b) Terrasvergunning; (c) Omgevingsvergunning; (d) Drank- en Horecavergunning (DHV), (e) Exploitatievergunning; (f) Speelautomatenvergunning; en (g) Ruimtelijke Ordening.

Lees verder
Handhaving van de Openbare Orde en Veiligheid

De problemen die in gemeenten op veiligheidsgebied spelen, zijn sterk uiteenlopend van aard en soms zeer ingrijpend voor de mensen die ermee geconfronteerd worden. Drugsoverlast, huiselijk geweld, wanordelijkheden, branden en rampen. Het is een greep uit de veiligheidsproblemen die op het pad van een burgemeester kunnen komen. Om daarbij zijn verantwoordelijkheid als de lokale veiligheidsbestuurder waar te kunnen maken, beschikt de burgemeester over twee (2) typen orde en veiligheidsbevoegdheden. Allereerst de algemene bevoegdheden en noodbevoegdheden op basis van de Gemeentewet (bijvoorbeeld de noodverordening van artikel 176 Gemeentewet). Daarnaast beschikt de burgemeester over specifieke bevoegdheden op basis van specifieke wetten (zoals bijvoorbeeld het tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld en het sluiten van drugspanden op basis van artikel 13b Opiumwet), op basis van specifieke artikelen in de Gemeentewet (bijvoorbeeld cameratoezicht en preventief fouilleren) of bevoegdheden die de burgemeester ontleent aan gemeentelijke verordeningen (bijvoorbeeld samenscholingsverbod, verblijfsontzeggingen, e.d. zoals vastgelegd in de APV).

Lees verder
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Het Centraal Orgaan Verklaring Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) geeft op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) namens de Minister voor Rechtsbescherming Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) af aan natuurlijke personen (VOG-NP) en rechtspersonen (VOG-RP). Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het justitiële verleden van een natuurlijke persoon (NP) of een rechtspersoon (RP) en zijn bestuurders, vennoten, maten of beheerders. Daarbij wordt het belang van de VOG-aanvrager afgewogen tegen het risico voor de samenleving in het licht van het doel van de aanvraag. Naar aanleiding hiervan wordt verklaard of al dan niet is gebleken van bezwaren tegen die natuurlijke persoon (NP) of rechtspersoon (RP) en wordt de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) geweigerd respectievelijk verstrekt.

Lees verder
Administrative and Public Law (EN)

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M.,ESQ), attorney at law, advises businesses and private individuals in lawsuits against the central state, municipalities, regions, government agencies, public bodies and public corporations in general administrative law. He has a great deal of expertise to offer adequate judicial and extra-judicial assistance within Decisions of administrative bodies, Submitting a notice of objection, Notice of objection and appeal, Licence appeals service (revocation and refuse), Enforcement (administrative coercion, penalties and administrative fines), Adminstrative Contracts, Spatial planning; zoning and exemptions, Certificate of Conduct is refused, Constitutional Law and Human Rights, Public Administration Probity Screening Act and Temporary Restraining Order (TRO) and Area Ban.

LEARN MORE
Droit Administratif, Droit Public et Contentieux Administratif (FR)

VAN LEEUWEN LAW FIRM conseille partout en Hollande et à l’étranger, acteurs publics et parapublics, entreprises, fonds d’investissement et établissements bancaires dans tous les domaines du droit public. Ils accompagnent les clients de l’élaboration de leur stratégie à la gestion quotidienne de leurs activités : organisation et gestion des personnes publiques, choix des montages contractuels, lancement des procédures de consultation, négociation et suivi des contrats, gestion des services publics, interventionnisme économique, transition numérique et énergétique, actions précontentieuses et contentieuses devant les instances nationales et supra nationales.

AU SAVOIR PLUS
İdare Hukuku (TR)

Avukatiniz BAS A.Ş. VAN LEEUWEN, özel şahıslara ve tüzel kişilere (sosyal kuruluşlar, sağlık kurumları ve şirketler) hükümet karşısındaki konumları hakkında tavsiyelerde bulunur ve onlara hem idari hem de hukuki işlemlerde yardımcı olur. Hükümetle anlasmazliklar en zor davalardan biridir İstisnasız, ortalama vatandaş ve / veya girişimci bu çatışmalarda beş-sıfır geride basliyor. Hükümet, kendi kurallarını bilmektedir. Hükümetin de iddia edilen hakkını uygulamak için daha fazla kaynağı var. Buna ek olarak, hükümet sık sık olumsuz emsaller belirlemekten kaçınması gerektiğini, böylece en küçük anlaşmazlığın bile her ne pahasına olursa olsun en üst düzeye çıkması gerektiğini savunur.

DAHA FAZLA BİLGİ
Prawo administracyjne (PL)

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

CZYTAJ WIĘCEJ
OVER HET KANTOOR

VAN LEEUWEN LAW FIRM LAW FIRMLAW FIRM

VAN LEEUWEN LAW FIRM heeft zich op de kaart gezet als een multidisciplinair advocatenkantoor dat uitblinkt in klantgericht denken. Het verhaal van MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN is er een van kansen grijpen, doorzettingsvermogen, en bovenal, ondernemerschap. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Zo overtreft hij uw verwachtingen, levert hij consistente resultaten en smeedt hij langdurige relaties met zijn cliënten.

Multidisciplinair en Multidimensionaal

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN stippelt met u uw parcours uit in het complexe kluwen van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Hij wijst u de weg en vergezelt u. De advocaat zet al zijn ervaring en expertise voor u in, creëert een duurzame meerwaarde en deelt vrij en openlijk al zijn kennis. En U? U gaat vooruit met de zekerheid dat over alles heel goed is nagedacht. De juridische context en noden veranderen voortdurend. Ze worden complexer en strategischer. Daarom is MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN multidisciplinair en werkt hij multidimensionaal. De advocaat koppelt zijn verschillende juridische specialismen aan elkaar om u met de kruisbestuiving de best mogelijke oplossing te bieden. Vanuit een sterke, eigen identiteit, gelooft hij absoluut in de samenwerking met andere (bedrijfseconomische) adviseurs om de cliënt de best mogelijke oplossingen te bieden.

Integriteit, Authenticiteit en consistentie

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN luistert naar wat écht belangrijk is en biedt praktisch en persoonlijk advies op maat in een voortdurend veranderende wereld. Dat vereist een verfrissende manier van denken, een diepgaand inzicht in nieuwe technologieën en voldoende bewezen ervaring. De advocaat gelooft dat opportuniteiten ontstaan waar kennis gedeeld wordt. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN is klantgericht, speelt kort op de bal en spreekt eerlijk in een taal die u begrijpt. De advocaat creëert zin, geen onzin. Hij staat voor toegankelijkheid, een open cultuur en een pragmatische bullet point aanpak. De advocaat staat voor integriteit, authenticiteit en consistentie. Zijn missie bestaat erin onderbouwde oplossingen te vinden vanuit zijn voortreffelijk juridisch inzicht én sterk zakelijk instinct. Zo overtreft hij verwachtingen, levert hij consistente resultaten en smeedt hij langdurige relaties met zijn cliënten.

MVO

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN stelt zich zowel binnen als buiten het kantoor maatschappelijk verantwoord op. De advocaat gelooft dat het zijn verantwoordelijkheid is om de toekomst te helpen vormgeven op een wijze die tot duurzame economische, ecologische en sociale voordelen voor iedereen kan leiden. Zijn initiatieven op het gebied van zakelijke verantwoordelijkheid in zijn vakgebied zijn talrijk en gevarieerd, maar de advocaat poogt in al zijn activiteiten een gedrag te tonen dat consequent zijn zakelijke principes van gelijkheid, kwaliteit, eenheid en integriteit versterkt.

Pro Deo

VAN LEEUWEN LAW FIRM hecht er grote waarde aan om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid pro bono-werkzaamheden te verrichten voor organisaties en personen die een maatschappelijk belang nastreven of ondersteunen. Hiermee wil het kantoor de toegang tot rechtsbijstand vergroten en haar kennis en expertise beschikbaar stellen voor organisaties en personen die niet de middelen hebben voor juridische bijstand.

Integriteit

Authenticiteit

Consistentie

Maak kennis met uw advocaat uw advocaatuw advocaat

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt laagdrempelige rechtshulp aan op het gebied van strafrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, familierecht en jeugdrecht. Gezinnen en particulieren die in aanraking komen met politie en justitie, ontslag, armoede, dakloosheid, echtscheiding en/of jeugdbescherming kunnen bij de advocaat terecht voor advies, begeleiding en waar nodig een juridische procedure. In zijn kantoor brengt hij zijn expertise en opgebouwde ervaring op verschillende rechtsterreinen samen, om zijn cliënten op een breed vlak te kunnen bijstaan. Hij denkt niet in hokjes en streeft naar oplossingen voor zijn cliënten waarbij hun rechten verzekerd zijn en zij verder kunnen met hun leven. Hij signaleert maatschappelijke knelpunten en draagt creatieve oplossingen aan, in samenwerking met onafhankelijke organisaties en deskundigen.

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN
VISIE EN WAARDEN

Doeltreffend & Doelgericht & Doelgericht& Doelgericht

Een doelgerichte aanpak voor een doeltreffend resultaat. Gedreven, persoonlijk, gespecialiseerd, snel, pragmatisch, en helder in de communicatie.

Gedreven

Passie voor het recht. Daar begint het, maar stopt het niet. MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN kijkt verder dan het juridische. Hij herkent zichzelf in de gedrevenheid die hem cliënteel kenmerkt.

Persoonlijk

Maatwerk, geen bandwerk. Iedere vraag of ieder probleem vereist een unieke aanpak. Bij MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN bent u geen nummer.

Gespecialiseerd

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN biedt expertise aan in verschillende rechtsdomeinen. Zijn expertise onderhoudt hij door voortdurend te investeren in kennismanagement

Snelheid

Tijd is kostbaar. Vaak komen juridische vragen of problemen onverwachts en ongelegen

Pragmatisch

Werkbare oplossingen, daar gaat het om. Oplossingen waarin u zich kan vinden. Conflictbeheersing staat daarbij centraal.

Helder in communicatie

Helder communiceren, zonder de belangrijke juridische nuances uit het oog te verliezen. Concreet en praktisch juridisch advies in ‘mensentaal’.

WETGEVING, RECHTSPRAAK EN RECHTSLEER ZIJN VERRADERLIJK COMPLEX. LAAT U LEIDEN EN BEGELEIDEN DOOR VAN LEEUWEN LAW FIRM | Advocatenkantoor.